Flevolandse Discussieavond Provinciefusie

De Flevolandse D66 fractie nodigt u uit voor een discussieavond over de voorgenomen fusie van de Provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Holland.

Eind februari komt Minister Plasterk overleggen met de Provinciale Staten van Flevoland over de plannen omtrent de Randstadprovincie. Ter voorbereiding van dit overleg nodigt de Statenfractie van D66 Flevoland u uit voor een open discussieavond over dit onderwerp. U bent van harte welkom op dinsdag 12 februari vanaf 19.30u in het Provinciehuis in Lelystad. U kunt in gesprek met de aanwezige D66 politici vanaf 20:00.

Naast de Statenfractie zijn verschillende Flevolandse gemeenteraadsleden en wethouders aanwezig, samen met de woordvoerders uit de Eerste Kamerfractie en uit de Provinciale Staten van Noord-Holland en Utrecht.

Achtergrondinformatie over de provinciefusie vindt u hier: “Provinciefusie: een overzicht”

Zie ook hier de uitnodiging op Facebook.

Bijdrage behandeling Begroting 2013

Het zal niemand zijn ontgaan. Het is crisis in Europa, in Nederland en in Flevoland. We gaan er onder dit kabinet met z’n allen de komende tijd wéér procenten op achteruit. Landelijk komen er de komende jaren rond de 100.000 werklozen bij. Voor het eerst was in april het aantal banen in Flevoland lager dan het jaar ervoor. Volgens cijfers van de provincie is Flevoland 1% van alle banen verloren, in Lelystad zelfs 3%. Nu liggen daarvoor ook redenen buiten het beleid van dit college. Maar economisch moet alle hens aan dek, zou je zeggen. D66 verwacht juist nu maximale, doelgerichte inzet van de provincie om de regionale economie te versterken. Juist nu. Maar de zomernota en de begroting laten helaas een ander beeld zien.

Lees verder

Beweringen over opstappen om het Oostvaarderswold onjuist

Het recent opgestapte College van Gedeputeerde Staten van Flevoland (GS) zou geen eerlijke kans hebben gekregen zich te verweren tegen het onderzoeksrapport over de procesgang rond het Oostvaarderwold, dat in de pers vernietigend wordt genoemd. Het college noemt verschillende redenen waarom dat zo zou zijn, onder meer in het bericht onder de eerste link. Deze gaan vooral over de procedure rond de publicatie en bespreking van het rapport. Sterker nog, GS noemt procedure en beeldvorming als de redenen om op te stappen en zegt het zich allemaal anders te herinneren. Nu zou je genoeg kunnen weten, als GS alleen maar op de procedure ingaat in plaats van op de inhoud. Maar ik loop volledigheidshalve toch even de verschillende beweringen na. Ze kloppen geen van allen. Als je er nog een vindt, juist of onjuist, laat ’t weten, dan voeg ik ‘m toe. Lees verder

Flevoland verliest z’n college

Vanavond 3 oktober verloor de Provincie Flevoland z’n college van Gedeputeerde Staten, naar aanleiding van de procesgang rond het Oostvaarderswold, zoals weergegeven in het rapport van de onderzoekscommissie. Dat rapport is met algemene stemmen vastgesteld. Daarbij is expliciet in het besluit het voorbehoud gemaakt dat het vaststellen van het commissierapport niet inhoudt dat Provinciale Staten de conclusies overneemt. Het vaststellen van het rapport moest de start zijn van een politieke discussie over de duiding van hetgeen in het rapport was vervat. Zover kwam het maar ten dele. Voor het debat kon beginnen, diende het College van Gedeputeerde Staten haar ontslag in. In het debat dat volgde heb ik namens de D66 fractie de onderstaande tekst uitgesproken. De genoemde D66-motie is met algemene stemmen aangenomen (net als een motie van de VVD die GS vraagt demissionair aan te blijven).
Lees verder

Bijdrage algemene beschouwingen 2012

“Met het verdwijnen van de hoogste waarde waar alle andere waarden mee samenhangen en ondergeschikt aan zijn, begint een proces van verabsolutering van de verschillende waarden. En met de brutale en agressieve logica van de verabsoluteerde waarde zal de zakenman alleen nog maar denken aan nog meer geld, de technicus aan nog meer technologie, de medicus aan meer medicijnen, enzovoorts. De samenhang en het universele doel, de maat waaraan de diverse waarden zelf worden beoordeeld, is weg.”

Een citaat van Hermann Broch, een Oostenrijkse Jood, die in 1938 naar de VS vluchtte. Een centraal thema is zijn werk is het verval van waarden. Hij beschrijft hier het belang van een centrale waarde. Zonder centrale waarde, of centrale visie zo je wilt, jaagt ieder zijn eigen doelen na. Lees verder

Persbericht: Het Flevolandse college informeert de Staten onvolledig

Het college van Gedeputeerde Staten in Flevoland heeft in het geheim besloten over subsidies, zonder de Staten te informeren, zo bleek begin dit jaar. De schriftelijke vragen die D66 Statenlid Erik Kunst over de kwestie stelde, zijn onlangs beantwoord. Deze antwoorden zijn voor D66 niet bevredigend.

Lees verder

Oostvaarderwold: geen reden om te stoppen, wel om door te gaan (updated)

Toen we in de Provinciale Staten kwamen, troffen we de plannen voor het Oostvaarderswold in een ingewikkelde situatie. Na jaren van toezeggingen van de minister, verzoeken haast te maken en schriftelijke verzekeringen alle kosten te dragen, stuurde Staatssecretaris Bleker een brief. Hij wil niet meer betalen en of we willen overwegen er mee op willen houden. Addertje onder het gras: als we aan dat verzoek gehoor geven, is het onze beslissing en kunnen we geen aanspraak meer maken op de betalingen van het ministerie voor de reeds aangegane verplichtingen. Stopkosten: grofweg 140 miljoen. Voor een provincie met een algemene reserve in de orde van 5 miljoen euro en een jaarbegroting van zo’n 200 miljoen niet op te brengen. We gaan dus door. Hoewel we geen nieuwe verplichtingen aangaan, houden Flevoland zich aan haar deel van de oorspronkelijke deal. Flevoland daagt de staat voor de rechter om de gemaakte kosten. Triest, maar het is nodig. Ondertussen vechten de getroffen boeren het Provinciaal Inpassingsplan aan bij de Raad van State.

Deze week, zo’n jaar later, vernietigt de Raad van State het Provinciaal Inpassingsplan. Omdat Bleker niet wil betalen, vindt de RvS de financiering te onzeker. Terwijl de rechter daar over twee weken uitspraak over doet! Verbazingwekkend, op z’n minst. Een flinke tegenslag. Maar voor ons geen reden bij de pakken neer te zitten. Lees verder

Windmolens in het Markermeer: Fact Free Politicians zeggen NEE

Vorige week kwamen plannen in het nieuws voor een nieuw windmolenpark in het Markermeer. Het zou gaan om een flink park, de initiatief nemer dankt aan 100 tot 500 MW. Ter vergelijk: het park aan de westzijde van de noordoostpolder levert straks naar verwachting zo’n 429 MW (genoeg voor 400.000 huishoudens of 1,2% van de totale landelijke energiebehoefte). Er is vooral nog veel onduidelijk: waar de molens komen, hoe groot ze worden, of het veel kleine of minder grote molens worden…

Toch heeft het College van Burgemeester en Wethouders van Lelystad kennelijk aan die informatie genoeg om de gemeenteraad voor te stellen resoluut en ongenuanceerd NEE te zeggen tegen de plannen. Lees verder