‘Niet doen’ lukt GS beter dan ‘wel doen’

De begroting voor 2014 is vastgesteld door Provinciale Staten van Flevoland. D66 is ontevreden over wat het college van Gedeputeerde Staten tot nu toe voor elkaar heeft gekregen. GS laat te veel liggen, zelfs beoordeeld op haar eigen doelen. We constateren dat iets niet meer doen dit college beter afgaat dan iets wel doen. De begroting bevat niet die impuls die de provincie wel nodig heeft. Bij de behandeling ervan sprak ik onderstaande tekst uit. Wat het debat opleverde beschrijft ik in een volgende blog.

Spreektekst Algemene Beschouwingen bij Begroting 2014

Hoe de plannen van minister Plasterk ook uit werken voor onze provincie: in 2015 zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten. Het lijkt ver weg, maar dat is lijkt alleen maar zo. Want vandaag bespreken wij de begroting voor 2014. Het college presenteert hiermee de begroting voor het laatste hele jaar dat zij in functie is. De begroting van een college dat begin dit jaar nog de tussenbalans opmaakte. Een tussenbalans die vooral verhulde dat veel niet is bereikt. U begrijpt dat wij met belangstelling hebben gekeken naar de plannen van het college in deze begroting. Grijpt dit college de kans om er nog wat van te maken? Is 2014 het jaar waarin Flevoland de grote slagen maakt? We hebben de begroting eens naast het collegeuitvoeringsprogramma en de tussenbalans gelegd. En D66 is niet overtuigd. Graag loop ik met u een aantal doelen langs, die coalitie en college zichzelf hebben gesteld.

Bestuurlijk
Het eerste doel is dat het college Flevoland op de kaart wil zetten bij Rijk en derden. Flevoland, zelfstandig en uniek! De Flevolandse opgaven en belangen moesten gezien gaan worden als nationale vraagstukken. Ambitieus! Maar dat de minister juist erg veel energie steekt in het opdoeken van onze provincie is echter het andere uiterste. (doel 1.1.3)
Dichter bij huis is de inzet van ‘vitale coalities’ voor D66 een punt van zorg, die met name bij de ontwikkeltaken zo’n belangrijke functie krijgen toebedeeld. We vroegen er onlangs nog naar bij de presentatie van het kader voor die coalities. Welke coalities er zijn, welke bijdrage ze aan de Flevolandse doelen leveren, hoe Flevoland in die coalities zit: op strategisch niveau blijf het stil. (doel 1.2.5).
Gedrag van anderen is natuurlijk ook niet zo makkelijk te beïnvloeden. Het gedrag van de eigen organisatie valt wel binnen de span of control. Een duurzaamheidsbeoordeling plaats laten vinden bij besluitvorming, dat kan toch niet zo moeilijk zijn? Het is nog niet gelukt! D66 hoort graag van het college hoe en wanneer een duurzaamheidsbeoordeling nu eindelijk eens expliciet deel gaat uitmaken van de besluitvorming. Wij overwegen hierover een motie in te dienen. (doel 1.2.4)

Ruimtelijke ordening
U heeft ons al eerder gehoord over de visieloosheid van dit college. Gelukkig was het college voornemens om op één van de belangrijkste taken van de provincie een visie te ontwikkelen. Doel 2.1 uit het collegeuitvoeringprogramma: ‘een geactualiseerde integrale visie op de ontwikkeling van de provincie Flevoland’. En wat doet het college? Op dit punt laat het college haar ambitie varen. Er komt géén geactualiseerd omgevingsplan. De gedeputeerde kondigt aan structuurvisies te gaan maken, als dat ergens nodig blijkt te zijn. In de opinieronde stelde hij echter hij geen zicht heeft op welke dat dan zullen zijn. Dat hangt af van wat er op de provincie afkomt. D66 constateert dat waar het college eerder nog de mond vol had van uitnodigingsplanologie, het nu kiest voor juke box planologie. Geen integrale visie, geen strategische lijn, maar ‘u vraagt, wij draaien’: juke box planologie. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? D66 vraagt het college dan ook om met een strategische overzicht te komen van de te verwachten structuurvisies. In een notitie die PS in staat stelt haar kaderstellende rol in te vullen. Wij overwegen hierover in tweede termijn een motie in te dienen.

Landelijk gebied
Voorzitter, graag vragen wij het college naar de invulling van het ruimtelijk beleid voor het landelijk gebied. Het college stelde zich onder andere een visiedocument voor het landelijk gebied ten doel. Weer een voorgenomen visie – wat gebeurt er op dat vlak? Voorzitter, zou dat visiedocument nog komen? (doel 2.5)

Havenontwikkeling
En, geacht college, waar is het het Programma Zuiderzeelijngelden? D66 is bijzonder ongelukkig met het hoge geld-zoekt-project gehalte dat de inzet van de Zuiderzeelijngelden nu in Flevokust krijgt. Wij zouden dat graag in het kader van een strategisch programma beoordelen. Voorzitter, wanneer gaat de gedeputeerde PS informeren over de stand van de Zuiderzeelijngelden? Hetzelfde geldt overigens voor het Toetsingskader majeure projecten, dat daar mee samenhangt. Geacht college, hoe past dat bij Flevokust?

Mobiliteit
Reeds in het coalitieakkoord is gesproken over de heroverweging van het openbaar vervoer. Ook hier wreekt zich het ontbreken van voortgang. Na twee mislukte aanbestedingen, in 2010 en 2012, is de derde aanbesteding van start gegaan op 5 februari 2013, voor een periode van 10 jaar. Op 6 februari wordt er vervolgens een start gemaakt met de ‘herijking van het OV beleid’. De dag ná de start van de aanbesteding! Er wordt gesteld dat er nog ruimte is voor aanpassingen, maar het blijft natuurlijk mosterd na de maaltijd. Voor een echte herijking is er nu geen ruimte meer. Het gerelateerde, nog openstaande doel van een ‘vraagafhankelijk vervoersconcept in het landelijk gebied’ komt zo ook niet uit de verf. Too little too late. (doel 2.4.4).

Werkgelegenheid
Verder handhaaft het college het 150.000 banenplan. Volgens het college uitvoeringsprogramma zou er in 2015 een werkgelegenheidsgraad van 75% moeten zijn. In 2010 en 2011 zaten wij op 73%. Inmiddels zijn we gedááld, naar 72% en is de werkloosheid met ruim 8% de hoogste van heel Nederland. Met deze cijfers vindt D66 het onbegrijpelijk dat er met zo weinig zichtbaar enthousiasme en voortvarendheid gewerkt wordt aan de stimulering van de jeugdwerkgelegenheid, zoals dat dit voorjaar door de Staten bij motie is verzocht. Bij de vaststelling van de zomernota moesten wij de gedeputeerde er nota bene op wijzen dat hij 810 duizend euro liet terugvloeien in de algemene middelen, die hij volgens onze motie voor jeugdwerkgelegenheid behoort te reserveren. Graag horen wij van de gedeputeerde welke initiatieven er nu liggen en hoe hij deze samen met de gemeenten invult, zoals de motie hem vroeg.

Duurzame energie
Ik zal hier nu niet ingaan op DE-on. Over dat rampenproject is genoeg te zeggen, maar dat bewaren wij graag voor de opinieronde op de komende statendag. Maar onder hetzelfde doel is sprake van een ‘visie duurzaamheid inclusief mobiliteit’ en een ‘ruimtelijke visie bevordering energieproductie’. D66 hoort graag van het college of die nog in de pijplijn zitten. Maar we houden ons hart vast. (doel 3.3)

Voorzieningen
Volgens haar uitvoeringsprogramma zal het college de achterstand in het voorzieningenniveau ten opzichte van het landelijk gemiddelde in 2015 terugbrengen naar 10%. In 2011 was dit 15%. Voorzitter, D66 vraagt het college, waar staan we op dit moment? En wat gaat het college er in 2014 aan doen om deze achterstand weg te werken? (doel 4.4)

Complimentje voor het sociale domein
Maar eerlijk is eerlijk, het is niet allemaal droevenis. In het sociale domein presteert het college best goed. De decentralisatie van de jeugdzorg is niet zonder zorgen, maar deze komen onder meer door Haagse onzekerheid. D66 zal de transitie blijven volgen. Het college hier een duidelijke focus op de kerntaken. Bezuinigingsdoelstellingen worden gehaald. Eigenlijk blijkt het college hier vooral goed in het afbouwen van subsidierelaties. D66 constateert dat iets niet meer doen, dit college beter lukt dan iets wél doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.