Schriftelijke vragen inzake ongerioleerde lozingen in het buitengebied (updated)

Afgelopen vrijdag het ik onderstaande schriftelijke vragen ingediend. Het is niet primair een taak van de provincie, maar die is er wel bij betrokken. En ik maak me toch wel zorgen om hoe het nu geregeld is voor de 3.500 huishoudens in het buitengebied, die het betreft. Inmiddels heeft Omroep Flevoland aandacht besteed aan mijn vragen. Daar gaat ‘ie:

Geacht College van GS,

Zoals u weet is het verboden ongezuiverd huishoudelijk afvalwater te lozen. Aansluiting op riolering of een IBA (Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater) is wettelijk verplicht, waarbij de gemeenten een wettelijke zorgplicht hebben voor de aanleg van riolering. In Flevoland zijn ongeveer 4.000 percelen in het buitengebied niet aangesloten op riolering. Gemeenten kunnen van de Gedeputeerde Staten een ontheffing krijgen van de verplichting deze percelen aan te sluiten (Wet Milieubeheer, artikel 10.33). Vervolgens wordt de perceeleigenaar verantwoordelijk voor het saneren van zijn lozing, volgens het Besluit lozing afvalwater huishoudens.
Het IBA-beleid van het Waterschap is mede gebaseerd op de aanname dat het plaatsen van 1.050 IBA’s klasse II tenminste eenzelfde zuiveringsrendement zouden hebben als het plaatsen van de wettelijk minimaal verplichte septic tank van 6 m3 op de ca. 4.000 ongerioleerde percelen, echter tegen belangrijk lagere maatschappelijke kosten. De ongerioleerde percelen beschikken nu in vrijwel alle gevallen over een septic tank van 1,5 of 3 m3, hetgeen ten tijde van de aanleg van Flevoland gebruikelijk was, maar volgens de huidige wetgeving te klein.
Het waterschap heeft ons inziens met het uitvoeren van dit beleid tenminste een morele verantwoordelijkheid voor de sanering van alle lozingen overgenomen en wellicht ook een juridische.

Overeenkomstig art. 84, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stel ik u, namens de fractie van D66, de volgende vragen:

1. Bent u bekend met het voornemen van waterschap Zuiderzeeland om niet meer te investeren in zogeheten IBA’s?

2. Is het correct dat Flevolandse gemeenten een ontheffing hebben van de zorgplicht voor de riolering in het buitengebied?

3. In hoeverre heeft bij de verlening van eventuele ontheffingen het beleid van het waterschap om in het buitengebied IBA’s aan te leggen een rol gespeeld?

4. Blijkens het artikel van Omroep Flevoland heeft het waterschap ongeveer 500 IBA’s aangelegd. Dit is ongeveer de helft van het eerder noodzakelijk geachte aantal. Hoe verhoudt dit voornemen zich tot de ontheffing van de gemeentelijke zorgplicht voor de riolering?

5. Onder het huidige IBA-beleid van het waterschap hoeft geen van de bewoners van het buitengebied te investeren in een grotere septic tank. Als het waterschap van dit beleid af stapt, zijn de eigenaren van de 3.500 individuele percelen zonder IBA (daar waar de gemeente een ontheffing van de provincie heeft) weer wettelijk verplicht zelf voor de sanering van hun ongerioleerde lozing te zorgen, waardoor zij voor hoge kosten worden gesteld?

6. Wilt u overwegen deze zaken onder de aandacht van de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland te brengen, zodat zij dit bij haar beraadslaging over dit onderwerp op 7 juli 2011 kan betrekken?

UPDATE: op 7 juli heeft de Algemene Vergadering van het waterschap unaniem en van harte ingestemd met het stoppen van het IBA-project. Prima idee op zich, maar hoe het nu precies geregeld is voor de bewoners van het buitengebied en hoe juridisch houdbaar het is, dat blijft nog enigszins onduidelijk. Het college van Flevoland heeft nog niet gereageerd op mijn vragen. Dat maakt in ieder geval de laatste vraag overbodig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.